Du er her

Hjem

Årsmøde i Grimstrup Lokalråd

Grimstrup Lokalråd inviterer til årsmøde  onsdag 09. november 2016 klokken 19.00 – 20.30 i GIF's klublokale, Skovbrynet 2, 6818 Årre.
 
Dagsorden ifølge vedtægterne.
 
1. Valg af dirigent. Lokalrådet foreslår Børge Ottosen.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af årsregnskab.
4. Indsatsområder.
5. Indkomne forslag. Lokalrådet foreslår følgende vedtægtsændring.
 
Den nuværende § 4 lyder således:

§ 4. Sammensætning:
Lokalrådet består af ni medlemmer:  Seks folkevalgte og tre fra foreninger og institutioner.
Valgbare og stemmeberettigede er alle myndige personer bosiddende i Grimstrup og omegn. Bopælskravet gælder dog ikke for repræsentanter valgt/udpeget af foreninger og institutioner.
I forbindelse med valg kan der maksimalt stemmes på det antal personer, der skal vælges. Der kan kun stemmes én gang på den samme person.
 De tre medlemmer fra foreninger og institutioner er:
- Et medlem fra skolebestyrelsen ved Fortunaskolen
- Et medlem fra forældrebestyrelsen ved daginstitution Egeknoppen
- Et medlem fra Grimstrup Idrætsforening (Grimstrup IF)
De folkevalgte vælges på årsmødet for to år ad gangen. Der vælges en suppleant for et år ad gangen.
Repræsentanterne fra foreninger og institutioner vælges/udpeges internt af disse og sidder i lokalrådet i overensstemmelse med den enkelte bestyrelses cyklus.
Lokalrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer, som vælges blandt de seks folkevalgte.
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 
Forslag til ny § 4:
Lokalrådet består af seks folkevalgte medlemmer.
Valgbare og stemmeberettigede er alle myndige personer bosiddende i Grimstrup og omegn.
I forbindelse med valg kan der maksimalt stemmes på det antal personer, der skal vælges. Der kan kun stemmes én gang på den samme person.
 Lokalrådet kan efter behov indkalde personer fra skolebestyrelsen ved Fortunaskolen, forældrebestyrelsen ved daginstitution Egeknoppen, Grimstrup Idrætsforening samt andre foreninger/institutioner til møde i lokalrådet.
De folkevalgte vælges på årsmødet for to år ad gangen. Der vælges en suppleant for et år ad gangen.
Lokalrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Der skal dog være 2/3 af medlemmerne til stede for, at lokalrådet er beslutningsdygtigt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6. Valg af tre lokalrådsmedlemmer samt en suppleant. Valg af to revisorer samt revisorsuppleant.
Birgit Bloch, Esben Dige og Gunnar Nikolajsen er på valg – De ønsker ikke genvalg.
7. Eventuelt.
 
Forslag til vedtægtsændringer skal være Grimstrup Lokalråd i hænde senest 14 dage før årsmødet.