Du er her

Hjem » Vedtægter

Forslag til nye vedtægter for Grimstrup Lokalråd

I forbindelse med årsmødet i Grimstrup Lokalråd onsdag 11. november 2015 ønsker lokalrådet at ændre vedtægterne. Forslag til vedtægtsændringer vil blive husstandsomdelt inden årsmødet. For at gøre det lettere at forstå ændringsforslagene, kan du læse de nuværende vedtægter her:

Vedtægter for Grimstrup Lokalråd.
1. Navn:
Grimstrup Lokalråd.

2. Formål:
Lokalrådets formål er at bidrage til Grimstrup og omegns udvikling i overensstemmelse med borgernes ønsker, hvilket bl.a. gøres ved at være kontaktled til kommunale, regionale og statslige myndigheder m.fl.
Lokalrådet er ikke partipolitisk.

3. Afgrænsning:
Grimstrup og omegn defineres ved den del af Grimstrup Sogn, der i forbindelse med kommune- sammenlægningen pr. 1. januar 2007 bliver en del af Esbjerg Kommune.
I overensstemmelse med ønsker fra borgerne i tilstødende områder, er det dog intentionen, at denne afgrænsning udvides.

4. Sammensætning:
Lokalrådet består af 9 medlemmer: 6 folkevalgte og 3 fra foreninger og institutioner.
Valgbare og stemmeberettigede er alle myndige personer, bosiddende i Grimstrup og omegn.
Bopælskravet gælder dog ikke for repræsentanter valgt/udpeget af foreninger og institutioner.
I forbindelse med valg kan der maksimalt stemmes på det antal personer, der skal vælges. Der kan kun stemmes én gang på den samme person.
De 3 medlemmer fra foreninger og institutioner er:
1 medlem fra skolebestyrelsen ved Egekratskolen.
1 medlem fra forældrebestyrelsen ved børnehaven Egeknoppen.
1 medlem fra Grimstrup Idrætsforeningen (Grimstrup IF).
De folkevalgte vælges på årsmødet for 2 år ad gangen. Der vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen.
Repræsentanterne fra foreninger og institutioner vælges/udpeges internt af disse, og sidder i lokalrådet i overensstemmelse med den enkelte bestyrelses cyklus.
Lokalrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer, som vælges blandt de 6 folkevalgte.
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5. Økonomi:
Lokalrådets aktiviteter søges finansieret gennem sponsorater f.eks. tilskud fra områdets foreninger, kommunale bidrag, tilskud fra fonde samt frivillige bidrag. Regnskabet godkendes af Esbjerg Kommune.

6. Regnskab og revision:
Lokalrådets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet skal før årsmødet være revideret af to valgte revisorer blandt områdets borgere uden for lokalrådet.
Revisorerne og en suppleant vælges på årsmødet for 1 år ad gangen. Lokalrådets formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

7. Arbejdsområde:
Lokalrådet kan nedsætte ad hoc grupper bestående af interesserede blandt områdets borgere til løsning af konkrete opgaver. Dog skal der minimum være én repræsentant fra lokalrådet i gruppen. Gruppen skal altid rapportere via lokalrådet. Lokalrådet udarbejder referater af sine møder og orienterer borgerne.
På årsmødet kan fastsættes en prioriteret rækkefølge af indsatsområder.

8. Årsmødet:
En gang årligt afholdes møde for områdets borgere. Tid og sted samt angivelse af dagsorden annonceres med mindst 14 dages varsel i et i Grimstrup og omegn udbredt medie.
Årsmødet afvikles med en dagsorden mindst indeholdende følgende punkter:
1. Beretning
2. Regnskab
3. Indsatsområder
4. Indkomne forslag
5. Valg af:
- 3 lokalrådsmedlemmer
- 1 suppleant til lokalråd
- 2 revisorer
- 1 revisorsuppleant
6. Eventuelt
Alle afgørelser på årsmødet træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte, jf. dog pkt. 9 og 10.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Der indkaldes til ekstraordinært årsmøde såfremt 5 medlemmer af lokalrådet eller 25 borgere ønsker det. Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde skal ske som indkaldelse til ordinært årsmøde.

9. Vedtægtsændringer:
Alle vedtægtsændringer skal godkendes på årsmødet, idet et kvalificeret flertal, på mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte, stemmer for. Såfremt der kun opnås simpelt flertal herfor, indkalder lokalrådet til et ekstraordinært årsmøde, på hvilket beslutningen om vedtægtsændringen kan træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Forslag til vedtægtsændringer skal være lokalrådet i hænde senest 14 dage før årsmødet.

10. Opløsning:
Beslutning om lokalrådets opløsning kan alene, efter indstilling fra et flertal i lokalrådet, træffes på årsmødet ved kvalificeret flertal, på mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte. Såfremt der opnås flertal herfor, indkalder lokalrådet til et ekstraordinært årsmøde, på hvilket beslutningen om lokalrådets opløsning kan træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ved lokalrådets opløsning skal en eventuel formue tilfalde almennyttige, sociale eller kulturelle formål i Grimstrup og omegn, efter det opløsende årsmødes nærmere beslutning. Beslutningen træffes ved simpelt flertal.

Således vedtaget på det ordinære årsmøde d. 05. december 2012.