Årsmøde Grimstrup Lokalråd

Dagsorden til årsmøde i Grimstrup Lokalråd tirsdag 7. november klokken 19.00 i forsamlingshuset

1. Valg af dirigent. Lokalrådet foreslår Børge Ottosen.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabet.
4. Indsatsområder – Herunder information om fjernvarmeprojektet
5. Indkomne forslag. Lokalrådet foreslår, at antallet af medlemmer i lokalrådet nedsættes til fem fra de nuværende seks medlemmer, da det de senere år har været svært at få valgt nok. Er der nok kandidater til lokalrådet, trækker lokalrådet forslaget tilbage.
6. Valg af lokalrådsmedlemmer. Margit Thomsen, Robert Frikke Jensen og Esben Dige ønsker ikke genvalg.
7. Eventuelt.

§ 8. Årsmødet:
En gang årligt holdes møde for områdets borgere. Tid og sted samt angivelse af dagsorden
annonceres med mindst 14 dages varsel i et i Grimstrup og omegn udbredt medie.
Årsmødet afvikles med en dagsorden mindst indeholdende følgende punkter:
1) Beretning
2) Regnskabet
3) Indsatsområder
4) Indkomne forslag
5) Valg af 3 lokalrådsmedlemmer, 1 suppleant til lokalrådet, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant
6) Eventuelt

Alle afgørelser på årsmødet træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte – jfr. dog §§ 9 og 10.