Du er her

Hjem

Vedtægter

Vedtægter for Grimstrup Lokalråd.

§ 1. Navn:
Grimstrup Lokalråd

§ 2. Formål:
Lokalrådets formål er at bidrage til Grimstrup og omegns udvikling i overensstemmelse med borgernes ønsker, hvilket blandt andet gøres ved at være kontaktled til kommunale, regionale og statslige myndigheder m. fl.
Lokalrådet er ikke partipolitisk.

§ 3. Afgrænsning:
Grimstrup og omegn defineres ved den del af Grimstrup Sogn, der i forbindelse med kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007 blev en del af Esbjerg Kommune.
I overensstemmelse med ønsker fra borgerne i tilstødende områder er det dog intentionen, at denne afgrænsning udvides.

§ 4. Sammensætning:
Lokalrådet består af seks folkevalgte medlemmer.
Valgbare og stemmeberettigede er alle myndige personer bosiddende i Grimstrup og omegn.
I forbindelse med valg kan der maksimalt stemmes på det antal personer, der skal vælges. Der kan kun stemmes én gang på den samme person.
 Lokalrådet kan efter behov indkalde personer fra skolebestyrelsen ved Fortunaskolen, forældrebestyrelsen ved daginstitution Egeknoppen, Grimstrup Idrætsforening samt andre foreninger/institutioner til møde i lokalrådet.
De folkevalgte vælges på årsmødet for to år ad gangen. Der vælges en suppleant for et år ad gangen.
Lokalrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Der skal dog være 2/3 af medlemmerne til stede for, at lokalrådet er beslutningsdygtigt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 5. Økonomi:
Lokalrådets aktiviteter søges finansieret gennem sponsorater for eksempel tilskud fra områdets foreninger, kommunale bidrag, tilskud fra fonde samt frivillige bidrag. Regnskabet godkendes af Esbjerg Kommune.

§ 6. Regnskab og revision:
Lokalrådets regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.

Regnskabet skal før årsmødet være revideret af to valgte revisorer blandt områdets borgere udenfor lokalrådet. Revisorerne og en suppleant vælges på årsmødet for et år ad gangen.

Lokalrådets formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør såvidt muligt være rentebærende.

§ 7. Arbejdsområde:
Lokalrådet kan nedsætte ad hoc-grupper bestående af interesserede blandt områdets borgere til løsning af konkrete opgaver. Lokalrådet vælger – blandt sine medlemmer – en kontaktperson til ad hoc-gruppen. Kontaktpersonen og ad hoc-gruppen samarbejder i henhold til retningslinjerne i Grimstrup Lokalråds retningslinjer for nedsættelse af ad hoc-grupper.

Lokalrådet udarbejder referater af sine møder og orienterer borgerne.
På årsmødet kan fastsættes en prioriteret rækkefølge af indsatsområder.

§ 8. Årsmødet:
En gang årligt holdes møde for områdets borgere. Tid og sted samt angivelse af dagsorden annonceres med mindst 14 dages varsel i et i Grimstrup og omegn udbredt medie.

Årsmødet afvikles med en dagsorden mindst indeholdende følgende punkter:
  1. Beretning
  2. Regnskabet
  3. Indsatsområder
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af 3 lokalrådsmedlemmer, 1 suppleant til lokalrådet, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant
  6. Eventuelt

Alle afgørelser på årsmødet træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte – jfr. dog §§ 9 og 10.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Der indkaldes til ekstraordinært årsmøde såfremt fem medlemmer af lokalrådet eller 25 borgere ønsker det. Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde skal ske som indkaldelse til ordinært møde.

§ 9. Vedtægtsændringer:
Alle vedtægtsændringer skal godkendes på årsmødet, idet et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer for. Såfremt der kun opnås simpelt flertal herfor, indkalder lokalrådet til et ekstraordinært årsmøde, på hvilket beslutningen om vedtægtsændringen kan træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Forslag til vedtægtsændringer skal være lokalrådet i hænde senest 14 dage før årsmødet.

§ 10. Opløsning:
Beslutning om lokalrådets opløsning kan alene efter indstilling fra et flertal i lokalrådet træffes på årsmødet ved et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte. Såfremt der opnås flertal herfor, indkalder lokalrådet til et ekstraordinært årsmøde, på hvilket beslutningen om lokalrådets opløsning kan træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved lokalrådets opløsning skal en eventuel formue tilfalde almennyttige, sociale eller kulturelle formål i Grimstrup og omegn efter det opløsende årsmødes nærmere beslutning. Beslutningen træffes ved simpelt flertal.

Således vedtaget på det ordinære årsmøde onsdag 9. november 2016.